W tym kroku musisz zaakceptować warunki uczestnictwa w Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego. Przeczytaj uważnie poniższe podpunkty.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2020/2021. Szczegóły tutaj

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w Systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez niego wyników w nauce niezgodnych ze stanem faktycznym.

Jeśli zostanę umieszczony na liście kandydatów na studia zobowiązuję się złożyć wymagane dokumenty w nieprzekraczalnych terminach wskazanych w systemie IRK. Przeczytaj o terminach...

Przyjmuję do wiadomości fakt, że kandydat weźmie udział w rekrutacji pod warunkiem dokonania opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek studiów na swoje konto wygenerowane w systemie IRK. Czytaj o opłacie...

Potwierdzam, iż wiem o obowiązku ochrony swojego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich. W przypadku udostępnienia loginu i hasła osobom niepowołanym, biorę pełną odpowiedzialność za zarządzanie przez nie moimi danymi.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
  2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail iod@ug.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia na studia i uzyskania statusu studenta w celu oraz zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku studiów, w tym ich ukończenia oraz w celach archiwalnych.

pokaż całą klauzulę

Potwierdzam, iż przeczytałem i zgadzam się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych


Więcej informacji znajdziesz tutaj